Warunki korzystania

I. Wprowadzenie

 1. Niniejsze warunki regulują relacje pomiędzy odwiedzającym stronę internetową test-osobnosti.riasec.pl (dalej: użytkownik) a osobą prowadzącą tę stronę, Ing. Richard Račko, IČO: 53536797, DIČ: 1086534240 (dalej: dostawca).
 2. ostawca publikuje poniższe warunki korzystania ze stron internetowych test-osobowosci.riasec.pl, które regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy nim a użytkownikami.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami korzystania ze stron internetowych test-osobnosti.riasec.pl.Użytkownik potwierdza swoją wizytą oraz dalszym korzystaniem ze stron internetowych test-osobnosti.riasec.pl, że został poinformowany o tych warunkach korzystania i zgadza się na nie.
 4. Zgoda na warunki korzystania musi być przez użytkownika wyraźnie potwierdzona przez zaznaczenie pola „Zgadzam się z warunkami korzystania i ochrony danych osobowych” przed rozpoczęciem wypełniania testu internetowego umieszczonego na tych stronach.

II. Zawartość i użycie stron internetowych RIASEC.pl

 1. awartość tej strony stanowią teksty, obrazy i fotografie umieszczone w artykułach. Ta zawartość jest dostępna dla użytkowników bezpłatnie, z wyjątkiem kosztów związanych z uzyskaniem dostępu (eksploatacja urządzenia elektronicznego, koszty połączenia internetowego itp.).
 2. Strona internetowa zawiera także interaktywny test osobowości, który ma wyłącznie charakter rozrywkowy. Ocena tego testu jest płatna, a jego treść jest udostępniana tylko po uiszczeniu opłaty (patrz VI. Warunki płatności). Ocena testu jest następnie przetwarzana za pomocą oprogramowania, na podstawie kombinacji udzielonych odpowiedzi. Wyświetlony wynik opisuje typ osobowości, rozkład cech i oferuje odpowiednie zawody, które są określone na podstawie kombinacji odpowiedzi.

III. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że strona internetowa może nie być dostępna bez przerwy, zwłaszcza ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania..
 2. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie powiadomień e-mail na podany przez niego adres e-mail.
 3. Użytkownik wyraźnie zdaje sobie sprawę, że test osobowości umieszczony na tej stronie internetowej ma jedynie charakter rozrywkowy, a jego ocena może nie być dokładna i nie może być uważana za fachową ocenę cech i właściwości osobowości użytkownika zgodną z wynikiem uzyskanym od doradcy zawodowego lub psychologa.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje konto z tych stron internetowych w sekcji Moje konto.

IV. Prawa i obowiązki dostawcy

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie lub ograniczenie świadczenia usług z powodu działań osób trzecich, działań siły wyższej lub z powodu awarii urządzeń innych dostawców (na przykład awarie zasilania, łączności telekomunikacyjnej itp.).
 2. Po wypełnieniu testu i jego opłaceniu dostawca jest zobowiązany udostępnić użytkownikowi wynik.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z przeprowadzaniem lub oceną testów RIASEC.

VI. Warunki płatności

 1. Ocena testu jest tymczasowo bezpłatna.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Cała zawartość serwera oraz forma reprezentująca tę zawartość (wygląd graficzny i projekt serwera) oraz ich odpowiednie części są dziełem autorskim, a każde ich użycie bez zgody autora lub posiadacza licencji stanowi naruszenie praw autorskich i jest karalne.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków umowy w dowolnym czasie bez wcześniejszej zgody użytkownika, publikując ich ostatnie nowe i pełne brzmienie na stronach serwera. Nowe brzmienie Warunków umowy wchodzi w życie w wyniku takiej publikacji, chyba że w Warunkach umowy określono późniejszą datę.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną działalność użytkowników strony internetowej ani sposób, w jaki z niej korzystają.
 4. Warunki umowy nabierają ważności i skuteczności z dniem 1 listopad 2023.